Ifølge Friskoleloven §1b stk. 3 skal vi regelmæssigt evaluere skolens samlede undervisning og udarbejde en plan for opfølgning på evalueringen.

I evalueringen skal vi forholde os til ”stå mål med-kravet”, som beskrevet i §1 stk. 2:

”Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

Vi kan starte med indledningsvist at konkludere, at evalueringen viser, at vi opfylder står mål med kravet. Dette underbygges også at vores tilsynsførendes årlige rapporter som afgives ved generalforsamlingen.

Vi har udvalgt tre områder til denne evaluering. Områderne er valgt på en måde, så de udover at vise at vi står mål med folkeskolen, også viser at vi står mål med vores eget formål og værdigrundlag som friskole.

1. Afgangsprøver:

Hvordan klarer vores elever sig ved afgangsprøverne?

  1. Sammenligning af nøgletal
  2. Afgangskarakterer i fagene
  3. Afgangskarakterer fordelt på køn

Hvilke tiltag giver resultaterne anledning til?

2. Fællesskab og trivsel:

Øjebliksbillede fra UMV 2021: Hvordan trives eleverne i skolens og klassens fællesskab ifølge seneste undervisningsmiljøvurdering?

Løbende iagttagelser: Hvordan afspejler undervisningsmiljøvurderingen de udfordringer vi ser i det daglige?

Hvilke tiltag giver UVM og løbende iagttagelser anledning til?

3. Projektopgaven 9. klasse

Hvor ligger vores elevers styrker og svagheder, når vi sammenligner resultaterne i projektopgaven?

I hvor høj grad evner eleverne at fordybe sig fagligt?

I hvor høj grad evner eleverne at udarbejde relevante og gennemarbejdede kreative produkter?

I hvor høj grad kan eleverne fremlægge frit vha. stikordskort eller stikord på pp?

På hvilket niveau ligger elevernes projektfaglighed (det undersøgende og det problemorienterede) og i hvor høj grad udvikler de denne over årene?

Hvor godt oplever lærerne at være klædt på til vejledningsopgaven?

Hvilke tiltag giver ovenstående svar anledning til?

Læs mere her: Evaluering af den samlede undervisning 2023