Landsgrav Friskoles behandling af persondata

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Vi kan kontaktes på telefon nummer 58 52 33 44 samt på e-mail adresse
skoleleder@landsgravfriskole.dk eller sekretaer@landsgravfriskole.dk.
Skolens CVR. nr. er 66912914

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der
følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og
forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge
statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i
enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme
oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af
konkret samtykke hertil.

4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger,
som vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en
medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre.
Vi videregiver oplysninger til Undervisningsministeriet og andre offentlige myndigheder,
når vi er forpligtet efter reglerne herom.
Skolen bruger også eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data.
Dette drejer sig fx om fagportaler, hvortil elever har adgang via deres Uni-login.
Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks,
som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren.

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger i henhold til retningslinjer på området. Overordnet
opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores
forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om
elever og forældre, når eleven forlader skolen. Afgangsbevis og udtalelse opbevares til tid
og evighed i hht. arkivloven.

6. Retten til at trække samtykke tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at
kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores
behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og
op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det
derfor først virkning fra dette tidspunkt.

7. Dine rettigheder
Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens
behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du
kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.
Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores
almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne –
bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine
personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til
direkte markedsføring.
Ret til at transmittere: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbar format samt at få overført disse personoplysninger
fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes
rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som
vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på
www.datatilsynet.dk.