I henhold til Friskoleloven er det skolens leder, der skal påse, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen. Klasselærer fører derfor dagligt protokol over elevernes fremmøde, så skoleleder til enhver tid kan indhente oplysninger om elevernes fremmøde. Vi skelner mellem lovligt fravær og ulovligt fravær.

Lovligt fravær: 

Lovligt fravær er fravær ved sygdom og særlige omstændigheder. For at et fravær kan betegnes som lovligt, skal skolen have besked om årsag til fraværet via kontaktbogen i forældreintra.  Forældrene melder barnet syg fra første fraværsdag. Overstiger fraværet mere end tre dage, skal forældrene orientere skolen herom.

Ulovligt fravær: 

Alt fravær, som skolen ikke har fået meddelelse om, regnes for ulovligt fravær.

Sygdom af længere varighed: 

Ifølge Friskoleloven 1. § 6, stk. 2 kan skoleleder ved sygdom af mere end 2 ugers varighed forlange lægeattest. ”Skolens leder påser, at de undervisningspligtige elever deltager i undervisningen, og kan forlange, at forældrene giver skolen skriftlig oplysning om grunden til en elevs udeblivelse fra undervisningen. Skyldes udeblivelsen sygdom af mere end 2 ugers varighed, kan skolens leder forlange lægeattest”.

Bekymrende fravær: 

Har en elev mange drypvise forsømmelser, kan fraværet stige til et omfang, hvor det vækker bekymring for, om undervisningspligten opfyldes. Mange drypvise forsømmelser går ud over elevens faglige udbytte, da sammenhængen mellem timerne går tabt.  Bekymrende fravær kan også være, hvis eleven ofte beder om lov til at tage hjem midt på skoledagen, eller hvis eleven ofte kommer for sent. Endelig betragtes det også som bekymrende, hvis eleven ofte udebliver uden kendt årsag eller uden besked fra forældrene.

Har en elev haft et bekymrende fravær, der svarer til 10 % over en periode på et halvt skoleår, kan skoleleder og klasselærer sætte en særlig indsats i gang. 10 % svarer til 10 skoledage eller 2 hele ugers tabt undervisning. For nogle elever kan dette fraværsmønster blive noget, som følger dem gennem hele skoleforløbet. 4 ugers tabt undervisning hvert skoleår over 10 år, svarer til et helt skoleårs tabt undervisning.

Særlig indsats:

1. Klasselærer går i dialog med forældrene omkring fraværet og skolens bekymring. Skoleleder orienteres om samtalen.

2. Forældre og evt. elev indkaldes til samtale med klasselærer og skoleleder. Der laves en handleplan med henblik på at opnå stabilt fremmøde og sikre et tilfredsstillende fagligt udbytte.

3. Opfølgende møde afholdes med samme procedure som pkt. 2. Forældrene orienteres om skolens indberetningspligt ved højt fravær.

4. Såfremt et stabilt fremmøde stadig ikke er opnået, kan det skønnes nødvendigt at indberette fraværet til de kommunale myndigheder med henblik på, at der igangsættes støtte til elev og/eller forældre. Forældrene orienteres herom. Det er skolelederen, som træffer beslutningen om at indberette højt fravær til kommunen: ”Hvis en elev ikke opfylder undervisningspligten, indberetter skolens leder det til kommunalbestyrelsen i elevens bopælskommune” Friskoleloven 1. § 6, stk. 2.

Ved fritagelse pga. ferie og lignende:

Ved fritagelse af højst to dages varighed i forbindelse med ferie og lignende orienteres klasselærer. Hvis man holder fri udover to dage, skal man ligeledes orientere skoleleder om fraværet.

Lektier ved fravær:

Det påhviler eleven selv at holde sig orienteret om lektier og den forsømte undervisning via elevintra eller via kontakt til klassekammerater. Dette gælder uanset om fraværet skyldes sygdom eller fritagelse pga. ferie.

Landsgrav Friskole/2019