Som forældre på Landsgrav Friskole er man en del af skolens forpligtende fællesskab, hvor alle har ansvar for hinanden og for at skabe en god skole for børnene.

At være forældre på Landsgrav Friskole indebærer:

 • at man er bevidst om skolens formål og værdier som grundtvig-koldsk friskole.
 • at man bakker op om skolen samt de fælles aftaler, som indgås blandt klassens forældre.
 • at man deltager i arrangementer, forældremøder og skolehjemsamtaler.
 • at man byder aktivt ind som hjælper ved lejrskole, forældreundervisningsdag, arbejdslørdage mv.
 • at man informerer sit barns klasselærer, hvis omvæltninger i barnets dagligdag har bragt/kan bringe det i ubalance.
 • at man er bevidst om forældrerollen og respekterer skolen som en arbejdsplads for både elever og personale.
 • at man i størst muligt omfang placerer familieferier i skolens ferier og informerer skoleleder ved fravær over to dage.
 • at man i kontaktbogen giver klasselærer besked om sygefravær og øvrigt fravær af op til to dage.
 • at man sørger for, at ens barn møder til tiden, udhvilet, velforberedt og undervisningsparat.
 • at man er opmærksom på at omtale skolen, dens personale, klassens elever og andre forældre positivt foran egne børn.
 • at man opdrager sit barn til at have en respektfuld adfærd over for elever og skolens personale.
 • at man er indstillet på at konstruktivt samarbejde, når noget er svært eller konfliktfyldt.
 • at man viser skolen og barnet den tillid, at vi i fællesskab kan løse de små eller store problemer, der uvægerligt opstår på livets vej!

Kommunikation

Vi forsøger altid at være opmærksomme på at tale med og om hinanden i en god tone.

Kommunikationsvejen, hvis man som forældre har en undren i relation til skolens undervisning, er altid at rette direkte henvendelse til den, det omhandler.

Forældreintra bruges til kommunikation mellem skole og hjem. Nyhedsbreve med info om skolens liv, beskeder fra lærere, opslag og tilmeldinger til arrangementer finder alt sammen sted via intra. Vi forventer, at man dagligt holder sig orienteret på intra og hjælper sit barn med at have styr på taske, lektier, idrætstøj osv.  Personalet er dagligt på intra, og man kan forvente en svartid på max to hverdage.

Forældreintra kan også bruges til information forældrene imellem, fx om klassearrangementer og lignende. Forældreintra er ikke velegnet som debat- eller diskussionsforum, ligesom det også er uhensigtsmæssigt at efterlyse forsvundne ting og sager på intra. Det kan børnene gøre til morgensang 🙂

Kontaktbogen på intra bruges til ved sygdom eller andet fravær. Husk at vælge de relevante modtagere af beskeden.

Facebookgrupper kan være et udmærket sted for forældre at dele billeder. Det er skolens holdning, at al øvrig kommunikation går gennem intra af hensyn til de forældre, som ikke er på Facebook. Forældrene skal selv administrere evt. Facebookgruppe. Det er god stil at invitere klasselæreren med. Lærere i overbygningen kan oprette en Facebookgruppe for klassen, hvori der kan deles billeder fra klassens fælles oplevelser på lejrskoler og lignende.

Forældremøder afholdes to gange årligt. Dagsordenen udarbejdes af klasselæreren. Det første forældremøde ligger typisk tidligt på skoleåret med information om fag og undervisning, info og aftaler om lejrskoler, aftaler om aktivitetsudvalg mv. På forårets forældremøde tales typisk om klassens trivsel og faglige udvikling. Desuden er der ofte dialog om forskellige emner, der er relevante for klassetrinnet. Det kan være børnenes adfærd på de sociale medier, alkoholpolitik og lignende. Forældre kan altid byde ind med emner, som de ønsker vendt på forældremøder. Man bør i den sammenhæng altid være bevidst om, hvad der er egnet til debatemne i det brede forum. Forældremøder uden skolens deltagelse kan ikke accepteres. Der kan aftales ekstra forældremøder, hvis der er behov for opmærksomhed på en trivselsproblematik i klassen. Vi henstiller desuden til at man ikke tager enkeltsager eller enkelte børn på forældremøder.

Skolehjemsamtaler afholdes to gange årligt. I foråret 2017 begyndte vi at anvende VækstModellen som ramme om skolehjemsamtalerne. Modellen lægger op til en samtale, hvor både elev, forældre og lærere er deltagende og i dialog. Man tager udgangspunkt i det, der går godt og taler herefter om det, der udfordrer. Samtalen afsluttes med fælles aftale om, hvad der skal være fokus på i den kommende tid. Ved skolehjemsamtaler er det især elevens trivsel og arbejdsindsats, der er i fokus. Faglig feedback gives også.