Kommunikation mellem skole og hjem

Vi forsøger altid at være opmærksomme på at tale med og om hinanden i en god tone. Vi henstiller til, at man ved undren eller kritik, retter direkte henvendelse til den eller de parter, som det omhandler.

Forældreintra bruges til al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem. Beskeder fra lærere og ledelse, ugeplaner med info om undervisning og lektier, nyhedsbreve om skolens liv og udvikling, invitationer fra klassens aktivitetsudvalg, tilmeldinger til skolehjemsamtaler, forældremøder og arrangementer mm. finder alt sammen sted via forældreintra. Vi forventer, at man dagligt holder sig orienteret på intra og hjælper sit barn med at have styr på taske, lektier, idrætstøj osv. Personalet er dagligt på intra, og man kan forvente en svartid på max to hverdage.

Forældreintra er ikke velegnet som debat- eller diskussionsforum. Desuden er det uhensigtsmæssigt at efterlyse forsvundne ting og sager på intra – det kan børnene selv gøre til morgensang 🙂

Elevintra bruges til skriftlig kommunikation mellem lærere og elever. Eleverne fra mellemtrinnet og op skal selv holde sig orienteret om lektier og ugeplaner på elevintra. Forældre kan hjælpe eleverne med at huske at tjekke lektie- og ugeplaner. I de ældste klasser er der en del lærere, som også anvender andre platforme til kommunikation med eleverne, fx Messenger eller lignende. Intra er dog den primære platform, når det gælder beskeder om lektier og undervisning.

Kontaktbogen på intra bruges til besked om sygdom eller andet fravær. Vi henstiller til, at I som forældre er konsekvente ift. dette, så informationer om fravær registreres korrekt. Husk at vælge de relevante modtagere af kontaktbogsbeskeden.

Facebookgrupper kan være et udmærket sted for forældre at dele billeder fra fødselsdage og andre arrangementer. Det er skolens holdning, at al øvrig kommunikation bør foregå på intra af hensyn til de forældre, som ikke er på Facebook. Forældre skal selv administrere deres Facebookgruppe. Ligesom med forældreintra er det skolens holdning, at Facebook sjældent er velegnet til at rejse spørgsmål og debattere forskellige holdninger ift. skole, undervisning mv. Igen er det vores opfordring, at man altid retter henvendelse til rette vedkommende, hvis der er noget, man undrer sig over. Det er mere konstruktivt og befordrende for det gode skolehjemsamarbejde, at dialogen tages med skolen og ikke uden om skolen.

Forældremøder afholdes to gange årligt. Dagsordenen udarbejdes af klasselæreren. Det første forældremøde ligger typisk tidligt på skoleåret med information om fag og undervisning, info og aftaler om lejrskoler, aftaler om aktivitetsudvalg mv. På forårets forældremøde tales typisk om klassens trivsel og faglige udvikling. Desuden er der ofte dialog om forskellige emner, der er relevante for klassetrinnet. Det kan være børnenes adfærd på de sociale medier, alkoholpolitik og lignende. Nogle gange afholdes der alternative forældremøder med fælles spisning eller med delvis deltagelse af eleverne.

Forældre kan altid byde ind med emner, som de ønsker vendt på forældremøder. Forældremøder uden skolens deltagelse accepteres ikke. Der kan aftales ekstra forældremøder, hvis der er behov for opmærksomhed på en trivselsproblematik i klassen. Vi henstiller til, at man ikke tager enkeltsager op eller diskutere enkelte børn på forældremøder. Ind i mellem kan det være en god idé, hvis man som forældre orienterer de andre forældre, hvis ens barn har særlige behov eller udfordringer. Denne åbenhed kan være nødvendig for at skabe større rummelighed over for de udfordringer barnet måtte have, og fælles vished om at forældrene og skolen sammen har fokus på at støtte barnet.

Skolehjemsamtaler afholdes to gange årligt. I foråret 2017 begyndte vi at anvende VækstModellen som ramme om skolehjemsamtalerne. Modellen lægger op til en samtale, hvor både elev, forældre og lærere er deltagende og i dialog. Man tager udgangspunkt i det, der går godt og taler herefter om det, der udfordrer. Samtalen afsluttes med fælles aftale om, hvad der skal være fokus på i den kommende tid. Ved skolehjemsamtaler er det elevens trivsel, arbejdsindsats og generelle faglige udvikling, der er i fokus.