• Skolehjemsamtaler:

Der afholdes årligt to skolehjemsamtaler, hvor lærere, forældre og elev gør status på elevens faglige, personlige og sociale udvikling samt laver fremadrettet aftaler i forhold til den fortsatte udvikling. Fra foråret 2017 påbegyndes anvendelse af VækstModellen som ramme for skolehjemsamtaler. Formålet med at bruge VækstModellen er, at den sætter en ramme omkring samtalerne, som er positivt, fremadrettet, forpligtende og involverende.

  • Trivselssamtaler:

Klasselærer holder mindst en trivselssamtale pr. elev pr. skoleår. Trivselssamtalerne har til formål, at styrke elevernes og klassens trivsel. Klasselæreren får ved samtalerne den nødvendige indsigt i den enkelte elevs trivsel med henblik på at kunne kvalificere det fremadrettede arbejde med at tage ansvar for den enkelte elevs og klassens samlede trivsel Fra foråret 2017 anvendes ligeledes VækstModellen til trivselssamtalerne.

  • Personlig støtte og specialundervisning:

Elever med særlige behov kan tildeles personlig støtte eller specialundervisning. Dertil udarbejdes handlingsplaner og efter endt forløb evalueres elevens udbytte og udvikling. Handlingsplaner og evalueringer bruges til orientering af bl.a. forældre, elev, klasselærer, faglærer og skoleleder.

  • Matematik- og dansktest:

Specialundervisningskoordinator udarbejder hvert år en testplan for alle klassetrin. For 2016-17 ser planen således ud:

DANSKTEST efterår DANSKTEST forår MATEMATIKTEST forår
0. kl. Kendskab til bogstaver, lyde, tal og begreber testes.
1.kl. Ordlæseprøve 1

Tekstlæseprøve 1

OS 64
2.kl. Ordlæseprøve 2

Sætningslæseprøve 1

Tekstlæseprøve 2

OS 120

ST 2

Mat 1
3.kl. Vurdering af dyslektiske vanskeligheder i 3. klasse Mat 2
3.kl. Sætningslæseprøve 2

Tekstlæseprøve 3-4

SL 60

ST 3

Mat 3
4.kl. Tekstlæseprøve 5-6 SL 40

ST 4

Mat 4
5.kl. Tekstlæseprøve 7-8 eller LÆS5 (aftales med dansklæreren) ST 5 Mat 5
6.kl. TL1 ST 6 Mat 6
7.kl. TL2 ST 7 Mat 7
8.kl. ST 8 Mat 8

Faglærerne retter egne tests, dog ikke tekstlæseprøve 1-8. Disse tests rettes af skolens læsevejleder, som sender resultaterne elektronisk til den enkelte dansklærer. Elevernes resultater vurderes evt. sammen med læsevejleder. Hvis en elevs resultat er opmærksomhedskrævende laves en handleplan sammen med specialundervisningslærer.

Herefter, dog senest 30. maj, informeres alle elevers forældre skriftligt om deres barns resultat i de forskellige tests og om eventuelle fremtidige foranstaltninger. Ved test taget i efteråret, gives resultaterne til forældrene ved skole-/hjemsamtalerne.

Der er altid mulighed for at få testet en enkelt elev ved at kontakte læsevejleder.

Læsevejleder understøtte desuden læseudvikling i indskoling og på mellemtrin gennem timer i 0. klasse, forløb med læsemåler, læsemakker mv.

  • Afgangsprøver og udtalelse:

Skolen fører til afgangsprøve. I 8.-9. klasse afholdes skriftlige terminsprøver for at gøre eleverne fortrolige med prøveformerne og for at give både lærer og elever mulighed for at arbejde målrettet frem mod 9. klasseprøven. Skolens prøvekarakter er tilgængelige via link på vores hjemmeside.

Da tal i form af karakterer ikke alene kan opsummere, hvordan en elev har udviklet sig, og hvilke faglige, personlige og sociale styrker eleven forlader grundskolen med, så får alle elever en skriftlig udtalelse vedlagt deres afgangsbevis. En skriftlig udtalelse vil også blive givet i forbindelse med den obligatoriske projektopgave i 9. klasse.

  • Karakterer og feedback 8.-9. klasse:

Gennem karakterafgivelse i 8.–9. klasse ønsker vi at skabe en fælles forståelse hos elever, lærere og forældre for elevens faglige standpunkt og progression. Karaktererne forbereder eleverne på ungdomsuddannelserne og opøver en bevidsthed om sammenhængene mellem arbejdsindsats, evner og resultat. Karakterer gives via Tabulex 2-3 gange årligt. Der følger en kort skriftlig og fremadrettet feedback med hver karakter/fag, på nær ved årskarakterer op til sommerferien. I 7. klasse gives en afsluttende udtalelse i fagene.

Karakterskala:

12: Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller uvæsentlige mangler.

10: Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med mindre væsentlige mangler.

7: Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

4: Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.

02: Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimale acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.

00: Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.

-3: Den helt uacceptable præstation.

I forbindelse med skriftlige afleveringsopgaver og fremlæggelser vil lærerne ofte supplere deres feedback og vurdering med en karakter. Ved løbende faglige test og prøver af færdighedsmæssig karakter, som fx færdighedsregning eller retskrivningsprøver, gives ofte en karakter, men heller ikke her kan den stå alene, hvis eleven skal bruge resultatet fremadrettet. Et overblik over, hvilke stave- eller regneregler eleven typisk laver fejl i, er nødvendigt for, at testen skal have en læringsmæssig værdi, og for at faglæreren kan bruge testen til at fokusere undervisningen frem mod det, som eleven har brug for.

  • Fælles fordybelsesuger og projektuger:

I forbindelse med planlægning af ugerne fastlægges formål, mål og efterfølgende evalueringsform i lærerteamet. Evalueringerne kan have forskelligt fagligt og socialt fokus, men vil ofte bestå af (selv)evaluering af elevernes faglige udbytte og samt evaluering af ugens forløb. Der samles op på lærermøder eller på trinteams.

  • Undervisningsmiljøvurdering hvert tredje år:

Skolen udfærdiger den obligatoriske trivselsmåling hvert tredje år. Resultat og handlingsplan ligger på skolens hjemmeside.

  • Årsplaner og løbende evaluering i fagene:

Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål samt de undervisningsmaterialer, der benyttes på skolen, udarbejder lærerne årsplaner for undervisningen. Følgende punkter indgår i årsplanerne:

Periode

og forløb

Kompetence-område Videns- og

færdighedmål

Aktiviteter Materialer Evaluering

Under punktet evaluering nævnes kort, hvordan det pågældende forløb tænkes evalueret. Årsplanerne offentliggøres ved skoleårets start på intra.

  • Skoleleders besøg i undervisningen:

Mindst én gang om året aflægger skolelederen et besøg i klasserne for at observere undervisningen og klassekulturen. Lærerne er altid på forhånd orienteret om besøgene, og de er medbestemmende i forhold til fokuspunkter og tidspunkt for besøget. Skolelederens observationer danner udgangspunkt for en mere eller mindre formaliseret sparringssamtale i forhold til fokuspunkter, fx som et led i MUS.