I 3.-9. klasse har eleverne faget livskundskab. Vi underviser efter fælles mål for faget kristendomskundskab – LINK – og arbejder med de samme kompetenceområder:

  • Livsfilosofi og etik
  • Bibelske fortællinger
  • Kristendom
  • Religioner og livsanskuelser

I overbygningen undervises 7.-9. klasse i perioder sammen. Dette gør vi for at styrke relationerne på tværs af klasserne i kraft af mødet omkring et fagligt fællesskab.

Idégrundlag

I livskundskab lader vi os inspirere af Grundtvigs forestillinger om den levende vekselvirkning og det levende ord. Vi sætter det mundtlige i højsædet og øver os i at gå i dialog med andre mennesker med ønsket om at lytte til deres mening og give udtryk for vores egen. I kraft af samtale og dialog bliver man som menneske bevidst om andre mennesker verdensopfattelse, og man lærer, anskue tingene fra flere perspektiver. Vi mødes omkring et fagligt indhold, som sætter vores værdier, tro og forestillinger ind i en historisk og kulturel ramme, hvorfra vi forsøger at forstå os selv som mennesker.
Når Grundtvig bruger ordet levende handler det om at gøre opmærksom på muligheden for forandring og udvikling. Når elever og lærere taler sammen i skolen sker det derfor i et ligeværdigt møde, hvor den gensidige respekt og interesse for hinandens synspunkter er essentielt for at mødet er frugtbart og udviklende for alle parter.

Formål

For Grundtvig var skolens opgave først som sidst livsoplysning – og i faget livskundskab forsøger vi at holde fast i denne opgave. Hvorfor er vi her? Hvorfor lever vi vores liv, som vi gør? Hvad er meningen med livet?
Spørgsmål, som vi aldrig kan få de fulde svar på, men som vi alligevel må søge at besvare for at blive klogere på livet – både det nære liv, det liv andre lever,
det liv der har udspillet sig gennem tiden, og det liv vi ønsker for fremtiden.

Formålet med faget livskundskab er derfor først og fremmest livsoplysning. Faget skal åbne op for samtaler, som er præget af filosofiske, etiske, moralske og åndelige overvejelser i relation til menneskelivet før, nu og i fremtiden. Livskundskab skal som fag bidrage til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling og til at opfylde skolens vision om at skabe hele, livsduelige mennesker.
Med faget livskundskab ønsker vi at gøre eleverne bevidste om, at historien er levende, og at de er aktive medskabere af det samfund, de lever i. Faget skal
medvirke til at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen skal være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Særligt om timernes form og indhold i overbygningen

Det er et mål for timerne, at eleverne i videst omfang er aktivt deltagende og får mulighed for frit at debattere egne holdninger og meninger. I hver lektion deltager minimum en lærer pr. klasse, hvoraf en er primær oplægsholder, og de andre har sat sig ind i emnet, så de kan bidrage og komme med inputs til elevernes arbejde og samtaler.
Læreren kan anvende projektor til oplæg, men ellers forsøger vi at holde fleste timer skærmfri for eleverne. Vi vil gerne skabe en atmosfære af nærvær, hvor vi ser hinanden i øjnene, når vi lytter, tænker og taler sammen.

Formen i øvrigt afhænger af de metoder, den enkelte lærer vælger. Det kan fx være:
 Fortælling
 Foredrag
 Gæstelærere
 Drama/Rollespil
 Oplæg med spørgsmål/diskussion i grupper eller i plenum

/2022