Idræt:

 • Alle møder omklædt til idrætstimerne (elever og lærere)
 • Alle elever fra 1. klasse og op skal i bad. Hvis eleven har glemt sit håndklæde, kan man låne et på skolen. Eleven afleverer håndklædet i vasketøjskurven i kælderen efter idrætstime.
 • Fritagelse for badning kræver en skriftlig meddelelse fra forældrene.
 • Ved menstruation kan eleven få tilladelse til at bade før resten af eleverne eller låne læreromklædningen.
 • Har eleven fodvorter, bader eleven med en pose på den pågældende fod.

Retningslinjer for fritagelse for idræt

 • Læreren kan fritage eleven for idræt en enkelt time på grund af opstået mave- hovedpine eller lign.
 • Eleven kan fritages for en kortere periode på grundlag af skriftlig anmodning fra hjemmet. Anmodningen skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
 • For fritagelse i længere perioder kan skolen bede om lægeattest. I tilfælde, hvor hindringen for den fysiske aktivitet er åbenbart indlysende, er lægeattest ikke nødvendig. Lægeattesten skal angive fritagelsens varighed, omfang og årsag.
 • Elever, der er fritaget for undervisningen, bør normalt overvære timerne.

Retningslinjer ved glemt idrætstøjet

Læreren afgør, hvilken af følgende procedure der anvendes:

 • Eleven låner tøj af skolen.
 • Eleven sendes hjem efter idrætstøj efter aftale med forældre.
 • Eleven deltager i alm. tøj.

Ved gentagne forglemmelser tages kontakt til hjemmet.

På Landsgrav Friskole har alle ansatte pligt til at være opmærksomme og reagere på signaler hos elever og personale, der kan tolkes som udtryk for et begyndende eller igangværende misbrug. Får en medarbejde på skolen mistanke om misbrug sættes handleplan i gang, som beskrevet i skolens interne personalehåndbog.

I slutningen af 6. klasse eller i begyndelsen af 7. klasse tages punktet ”alkoholpolitik” op på forældremødet med henblik på, at klassens forældre har en fælles holdning til indtag af alkohol ved fester i klasseregi. Det tilrådes fra sundhedsmyndighedernes side, at unges alkoholdebut udskydes så langt det er muligt, og vi finder det nødvendigt, at der i forældregruppen er en fælles opbakning til at holde igen med at fremme en festkultur, der involverer alkohol.