I det daglige har vi nogle få nedskrevne regler, som alle bakker op om:

Boldspil: Den store boldbane skal så vidt muligt bruges af alle til fælles kamp/aktivitet. På alle andre områder end boldbaner og kunststofbane må der ikke spilles med læderbold. Der er som udgangspunkt ikke udlån af bolde på lærerværelset. Hver klasse sørger for at have egne bolde.

Computere: Skærmen er lukket ved timens start. Computeren er opladet. Man medbringer sin egen computer i 7.-9. klasse, dog kan man låne en Chromebook i 7. klasse.

Dukseordning: Klasselæreren udarbejder dukselister med dukseopgaver (feje, skrald, borde, mælk, mobiler). Klassen dukses efter spisning og efter sidste time i klasselokalet. Inden p-fag i 3.-4. klasse tømmes klassen, og tasker placeres i garderoben. Mobilduksen tager kassen med i faglokalet.

Frikvarterer: Man går til time, når klokken ringer. Indskoling og mellemtrin er som udgangspunkt ude i alle frikvarterer (medmindre der er frikvartersværksteder i klassen eller på trinnet).

Læreren går sidst ud. Der luftes ud i alle frikvarterer.

Overbygning må være inde i fællesrummet i alle frikvarterer. 9. klasse må også være i eget klasselokale i spisefrikvarteret. 8. klasse må være i eget klasselokale, når de har haft Netto-frikvarter.

Løbehjul og hjelm: Der må løbes rundt om indskoling i urets retning og rundt om hallen modsat urets retning. Man skal være iført hjelm, når man kører på løbehjul, skateboard og lignende.

Hal og kunststofbane: Man må være i hallen, når klassen har halfrikvarter, såfremt intet andet meldes ud. Man må bruge kunststofbanen, når klassen har tid.

Mad og drikke: Der spises ikke mad i timerne. Drikkedunke må ikke stå på bordene i timerne. Drikkedunke fyldes i frikvartererne. Skolens kostpolitik bedes overholdt: https://landsgravfriskole.dk/kost-og-sundhed/

Mobiltelefoner: Afleveres ved skoledagens start og udleveres igen ved skoledagens slutning. Se skolens hjemmeside: https://landsgravfriskole.dk/om-skolen/mobiltelefoner/

”Nettofrikvarter”: I en fast ugentlig spisepause må elever i 8. og 9. klasse gå i Netto eller en tur rundt på ”løberuten” (Bagervej, Korsørvej, Landsgravvej). Man skal overholde kost- og rygepolitik. Man forlader skolen senest 11:55 og er tilbage og undervisningsklar, når timen starter. Man må kun forlade skolen, hvis man har tilladelse hjemmefra. Eleverne får udleveret telefon i dette frikvarter. Hvis reglerne ikke overholdes, ophører ordningen med øjeblikkelig virkning for hele klassen (Vedtaget af personale og elevråd, 2018).

Pladser og garderobe: Eleverne rydder op efter sig selv på deres egen plads i klassen og i garderoben. Klasselæreren sørger for periodevis oprydning i klassen og i garderober. Garderober tømmes helt op til ferier.

Rygning og rusmidler: Er ikke tilladt. Brud på reglerne vil medføre hjemsendelse/tænkepause. Se skolens hjemmeside https://landsgravfriskole.dk/om-skolen/rygning-og-rusmidler/

Sko: Der er skofrit område i indskolingen, på mellemtrinnet, i musik og på biblioteket. I hallen må der udelukkende bruges indendørssko.

Sne: Sneboldkamp foregår udelukkende på skolens boldbane. Der må kastes med sne. Ingen former for snevaskere.

Toiletbesøg: Toiletbesøg henstilles til at foregå i frikvartererne.

Når en elev udviser uacceptabel adfærd:

Børn og unge er i færd med at lære, hvordan man begår sig i verden. Derfor vil der være situationer, hvor de agerer uhensigtsmæssigt. Vi giver plads til at begå fejl og hjælper vores elever med at udvikle sig positivt.

Det er vores opgave som voksne at guide med tydelige rammer, så eleverne ikke er i tvivl om, hvad der er god og forventet opførsel. Nogle børn og unge kan have nogle udfordringer, som skyldes deres kognitive og eksekutive evner – det tager vi hensyn til. Se skolens inklusionspolitik.

Når en elev eller en gruppe elever agerer uhensigtsmæssig på en måde, som er ødelæggende for egen eller andres elevers trivsel, undersøger vi altid, hvad denne adfærd skyldes. Nogle gange er der brug en ekstra indsats ift. klassefællesskabet. Det vil fx være tilfældet i forbindelse mobning, som finder sted, når fællesskabet er præget af utryghed (se vores antimobbestrategi). Det vil også være tilfældet, hvis der er for meget undervisningsforstyrrende uro i en klasse.

I disse tilfælde tager klasselæreren initiativ til handling og indkalder det samlede klasseteam til et samarbejde omkring en handlingsplan. Elever og forældre orienteres om denne.

Handlingsplan:

Nogle former for uhensigtsmæssig adfærd og undervisningsforstyrrende uro kan være så alvorligt, at vi må betragte det som uacceptabelt. Også her er vi undersøgende: Hvorfor handler børnegruppen eller barnet som det gør? Samtidig er det vigtigt, at vi meget tydeligt signalerer, at her går en grænse, som vi ikke vil acceptere, at barnet overtræder. Vi tager altid barnets alder og situation i betragtning.

Vi betragter følgende som uacceptabel adfærd:

  • Voldelig eller truende adfærd.
  • Hærværk på skolens eller andre menneskers ejendele.
  • Obstruktion af undervisningen ved bevidst handling.
  • Grov respektløs opførsel, fx nedgørende, chikanerende eller grænseoverskridende opførsel.

Hvis vi oplever uacceptabel opførsel, vil vi altid tale med barnet og træffe aftale om, at det skal ændre sin adfærd. Forældre orienteres.

I nogle tilfælde indkaldes forældre til samtale med det samme. Det gælder især, hvis der er tale om elever i overbygningen, eller hvis eleven har et mønster med uacceptabel adfærd.

Tænkepauser:

Ved gentagen uacceptabel adfærd eller meget grov opførsel kan tænkepauser i form af hjemsendelse komme på tale. Dette vil primært kunne finde sted i skolens ældste klasser. For brud på ryge- og rusmiddelpolitik er der en særlig procedure.

  • Trin 1. Møde elev, forældre, lærer og skoleleder. Eleven sendes hjem på kort tænkepause 1-2 dage. Referat af mødet, hvoraf det tydeligt fremgår, hvorfor der er truffet beslutning om tænkepause, og hvilken konsekvens gentagelse af adfærden vil få. Eleven s4kal være involveret, så han/hun forstår situationen og har mulighed for at give sin mening og oplevelse til kende. Elevens og forældrenes perspektiv føres til referat.
  • Trin 2. Møde elev, forældre, lærer og skoleleder. Eleven sendes hjem på længere tænkepause 3-5 dage. Hvis første tænkepause ikke har den ønskede effekt, og eleven ikke formår at ændre sin adfærd, vil en længere hjemsendelse med en advarsel om udskrivning følge. Der afholdes møde om dette, og elevens og forældrenes perspektiv føres til referat.
  • Trin 3. Hvis den uhensigtsmæssige adfærd fortsætter efter anden hjemsendelse, udskrives eleven. Udskrivning er alvorligt: Vi tager altid barnets situation og udvikling i betragtning. Elevens og forældres perspektiv føres til referat.

En udskrivning pga. uhensigtsmæssig adfærd er både et pædagogisk nederlag for skolen og et personligt nederlag for eleven – men det kan være nødvendigt, både af hensyn til skolens øvrige elever, af hensyn til personalet og af hensyn til eleven selv, som i nogle til-fælde har brug for en frisk start i et nyt miljø. Ved trin 2-3 tages tidsperspektivet altid i be-tragtning.