Ryge- og rusmiddelpolitik

På Landsgrav Friskole har alle ansatte pligt til at være opmærksomme og reagere på signaler hos elever og personale, der kan tolkes som udtryk for et begyndende eller igangværende misbrug. Får en medarbejde på skolen mistanke om misbrug sættes handleplan i gang, som beskrevet i skolens interne personalehåndbog.

I slutningen af 6. klasse eller i begyndelsen af 7. klasse tages punktet ”alkoholpolitik” op på forældremødet med henblik på, at klassens forældre har en fælles holdning til indtag af alkohol ved fester i klasseregi. Det tilrådes fra sundhedsmyndighedernes side, at unges alkoholdebut udskydes så langt det er muligt, og vi finder det nødvendigt, at der i forældregruppen er en fælles opbakning til at holde igen med at fremme en festkultur, der involverer alkohol.

Rusmidler:

Det er ikke under nogen form tilladt for skolens elever at anvende eller opbevare rusmidler i skoletiden (alkohol, euforiserende stoffer og lignende), hverken på skolens område eller på ekskursioner og lejrskoler.

Ved brud på dette træder følgende konsekvenser i kraft:

Elever, der har indtaget alkohol eller andre rusmidler i skoletiden, hjemsendes øjeblikkeligt – dette gælder også på lejrskoler i udlandet. Hjemsendelse efterfølges af en uges tænkepause. Elev og forældre indkaldes desuden til samtale, hvorefter det besluttes om eleven får lov til at fortsætte sin skolegang på Landsgrav.

Rygning, snus mv.:

Det er ikke tilladt for elever at medbringe eller anvende cigaretter, e-cigaretter, snus eller lignende i skoletiden, hverken på skolens område eller uden for skolens område. Lejrskoler, ture ud af huset og ekskursioner mv. regnes også for skoletid.

Ved brud på dette træder følgende konsekvenser i kraft:

• Trin 1: Samtale mellem elev, forældre, lærer og skoleleder.

• Trin 2: Elev sendes hjem på 3-5 dages tænkepause.

• Trin 3: Elev meldes ud af skolen.

____________

Personale og forældre

Det er ikke tilladt for personale og forældre at anvende cigaretter, e-cigaretter, snus eller lignende på skolens matrikel.